حلقه ساده فلزی فی ۱۵۰ ت تعداد ۴۸

 

حلقه ساده فلزی فی 150 ت تعداد 48

حلقه ساده فلزی فی ۱۵۰ ت تعداد ۴۸