حلقه استیل طرح شب نما فی ۳۰۰ تعداد ۵۰ عدد

 

حلقه رنگی فلزی فی 300 تعداد 50 عدد

حلقه رنگی فلزی فی ۳۰۰ تعداد ۵۰ عدد