جاسویچی پلاستیکی فی ۲۵۰ ت تعداد ۵۰ عدد

 

جاسویچی پلاستیکی فی 250 ت تعداد 50 عدد

جاسویچی پلاستیکی فی ۲۵۰ ت تعداد ۵۰ عدد