بازی هنر فوم قیمت ۲۵۰ ت تعداد ۵۰ تایی

 

بازی هنر فوم

بازی هنر فوم

 

*  با استفاده از برش دادن فوم های رنگی و چسباندن آن بر روی طرح های روی برگه طرح مورد نظر ساخته میشود